This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
AcéhesgyűjteményMúzeumunkhelytörténetianyagánaklegértékesebbrészétacéhesgyűjteménydarabjaijelentik.Magyarországonacéheket1877-benoszlattákfel.Ekkormúzeumunkalapítójának,RómerFlórisnakakezdeményezéséreországosgyűjtésindultemlékeikmegmentésére.Győrbenezazakcióbencésgimnáziumakkorimúzeumőre,MéryEtelirányításávalkiválóansikerült,ésennekköszönhetőengyűjteményünkországosviszonylatbanisigengazdagcéhesemlékanyaggalrendelkezik
Acéhek
Acéhekdokumentumai
Acéhládák
Céhpecsétek
Céhzászlók
Szórványemlékek
Vásárok
Vissza
Tovább
Menü
Acéhekaközépkoriiparosokszakmai-érdekvédelmiszervezetei,amelyekszigorúanmegszabtákacéhekbekerülésfeltételeit,azodatartozóiparosok,legényeikésinasaikszámát,termékeiknyersanyagait,minőségétésmennyiségétvalamintazokértékesítésénekfeltételeit,amunkarendjét,éskeményenüldöztékanemcéhtagiparosok-akontárok-munkavégzését.Aszakmaifeladatokontúltársadalmiszerepetisbetöltöttek,amennyibenacéhtagok,illetvelegényeikésinasaikegymásköztinézeteltéréseibenacéhélénállócéhmestervagyatyamesterbíráskodott,acéhgondoskodottabetegségbeesetttagjairól,eltemetésükről,valamintsegélyezteazelhunyttagoközvegyét,gyermekeit.Acéheknekavallásiéletbenisjutottszerep,amennyibentagjainakkötelezővoltavasárnapimiselátogatás,ésavallásikörmenetekbenvalórészvétel.Akörmenetekbenacéheka18.századtólkezdvesajátzászlajukalattvonultakfelAtörökidőkvégéigkatonaiszerepetisbetöltöttek,különösenatörökvégvidékenfekvőGyőrben.ApolgáricéhekmellettGyőrbenúgynevezettregiment-alattvaló,elsősorbannémetszármazásúmesterekettömörítőcéhekisvoltak.A17.századbanösszesen25céhrőlvantudomásuk.
ACÉHEK
Vissza
Tovább
Menü
Acéhekalapításárólésszabályairólakiváltságlevélrendelkezett,amelyetaföldesúrszékeskáptalan,másesetekbenafőkapitányvagyakirályerősítettmeg.Adokumentumokközülalegfontosabbak:amestereketfelsorolómesterkönyv,alegényekésinasokfelfogadásátésfelszabadításáttanúsítószegődtetőésszabadítókönyv,valamintaszámadáskönyv.Fontosdokumentumcsoportotképviselnekavándorlásrakötelezettlegényekésáttelepülnikívánómesterekszámárakibocsátott,illetékességüketéstanulmányaikattanúsítóbizonyságlevelek,amelyekbőlugyancsakgazdaggyűjteménnyelrendelkezikmúzeumunk.
ACÉHEKDOKUMENTUMAI
Kiváltságlevél
Vissza
Tovább
Menü
Acéhlevélahatóság(ok)általakézművesmesterekszámárakiadottműködésiengedélyésszabályzatvolt,amelytörvényesműködésükethivatalosanmegerősítetteésahatóságokszámáraiskifejezte.Abennefoglaltartikulusokmeghatároztákacéhilletveamesterekiparhatóságijogkörét,megállapítottákaműhelyekmunkarendjét,alegényvándorlásikötelezettségetésaremekmunkaelőírásait.Agyőricsizmadiacéhszabályzataavárosföldesurátólakáptalantólszármazik,melyet1604-benadottkiavárosban1602ótaműködőnégymesterkérésére,akikújdivatú,másféleanyagbóléstechnológiávalelőállítottlábbelikkészítésérekértekújcéhalapításáraműködésiengedélyt.Aszámukrakiadottcéhlevéltehátegyújmesterségkialakulásánakdokumentuma.Latin-magyarnyelvű,függőpecséttellezártzsinórralösszefűzött300x320mm-eshártyákraírt8lapbólállópéldány.Különlegességeazeredetioklevélhezkésőbbcsatoltéstovábbi6fűggőpecséttelhitelesítettmegerősítéseksora.
AGYŐRICSIZMADIACÉHSZABÁLYZATA,1604
Vissza
Tovább
Menü
Abizonyságlevelekakézművesmesterségükettanulmányútonfejlesztővándorlegényeklegfontosabbigazolóiratainakszámítottak.Avándorkönyvekbevezetéséig(1809-1829),ezekkülönféle,kezdetbenegylapos,kézzelírt,pecséttelhitelesítettokmányokvoltak,melyeket1731-tőlnyomdaiútonsokszorosítottváltozatokváltottákfel.Ezeketanyomdai„űrlapokat1740-tőlvárosképesfejlécceldíszítették.
TÓTHMÁTYÁSBIZONYSÁGLEVELE
Agyőricéhekáltalhasználtvárosképesbizonyságleveleknektöbbtípusavan,mindegyikavárostdélrőlábrázolófejléccelkészült.Többnyirekeretdíszükigazodikakordivathoz.Aképektopográfiaihitelességeegyüttfejlődikanyomdatechnikafinomodásával.Közülükezúttalegymagyarnyelvűlapotmutatunkbe,melyetTóthMátyásszűrszabó-legénynevéreállítottkiagyőricéhfő-ésal-céhmestere,1825-ben.
Vissza
Tovább
Menü
Akiváltságlevelet,valamintahivatalosműködéséneklegfontosabbtárgyait,dokumentumaitéspénztárátacéhládábanőrizték.Acéhládák,melyekacéhesgyűjteményleglátvá-nyosabbdarabjai,acéhtestületiszelleménekaszimbólumaiisvoltak.Acéhektestületiéleténekleg-fontosabbalkalmait,azáltalábannegyedéventeösszeghívottcéh-gyűléseket,aválasztottatyamestervezetteacéhünnepélyesenfelnyitottládájamellett.Acéhszabályokkülönrendelkeznekalegényekszámáraazokrólamagatartásiszabályokról,amelyeketakinyitottládajelenlétébenkövetnikellett.
Akorai,XVII.századiládákmíves,reneszánszésbarokkdíszítőelemeket,jelképeketfelvonultatópéldányaitazidőelőrehaladtávaldísztelenebbdarabokváltottákfel,ésajelképhordozóiszerepüketacéhzászlóvetteát.
ACÉHLÁDÁK
Vissza
Tovább
Menü
AGYŐRINÉMETMÉSZÁROSCÉHLÁDÁJA
Gyűjteményünklegkorábbidarabjaagyőrinémetmészároscéh1640-bőlszármazóládája.Aládamegjelenésébenmegfeleladélnémethatásrakészültládákrólolvashatóleírásoknak.Ahomloklapkét-kétesztergáltoszlopáltalközéppontosantagolt.Azáltalukközrezártszélsőmezőketaranyozottkerubokuralják,utalvaafrigyládaőrangyalaira.Aközépső,hangsúlyosmezőbenhelyezkedikelacéhcímere,azaranyozottökörfej.Ennekgyöngyszegélyeskeretétnövénymotívumokatidézőfaragványapplikációkíséri.Acímerképfölöttaközépsőmezőbenaládaalapításaranyozottévszámafoglalhelyet:„1640.”.Azelőlapotalulésfelülazalap,illetveafedélprofiláltlécekbőlróttpárkányaszegélyezi.Ebbőlanézőpontbóltűnikszembeakeretbetétesládafedélkisméretűkiemelkedőtagozata,amelyenfaragottbetűkkelacéhelöljáróinaknevétolvashatjuk(elölrőlésbalróljobbrahaladva):„NIKOLASKÖNIG/DANAVCH/SIMONMISEL/ZEMAISTER”.Afedélsarokmezőitisazelőlaponláthatófinomfaragványborítja.
Vissza
Tovább
Menü
Ugyancsakkorai,1659-esdarabagyőriasztaloséspuskaágykészítőcéhládája.Ezazegyetlenládánk,amelynekkészítője(HansHenn)ismert.Amagaszokli,asíkokbolkiugróoszloplábazatokaládaszerkezetneképuletjellegetadnak,deadíszítőelemekoldjákamerevséget.Ahomloklaptoszkánoszloppárjaiezuttalisa17.századiládákjellegzeteskoncentrikuselrendezésetszolgálják.Aközépso-hangsúlyos-felületetegyfaragott,szárnyasangyalfejuralja.Aszárnyakvonalávalellentéteseníveltun.fülkagyló-ornamentikaakésoreneszánszjellegzetesformaeleme,melymarabarokkfelémutat.Akerubszárnyainakvonalaafedélenlevődekorációhozvezetiatekintetet.Azíveltélű-afedélsikjábólkiemelkedő-un.zárszekrényezesetbennemazárrejtésére,hanemdekoráciohordozására,aládahomlokzathatásoslezárásáraszolgál.Akiemelkedőelemetkörítőváltozatos,szertelenszalagdiszaközépenelhelyezettdomborúelefántcsontmedalionkeretezésétisszolgálja.Azárszekrényfedelénnyugvó„rómaiharcos”(talanSzentFlorián)testhelyzetemársajátosanbarokkbeállításu.Amedalioncsontlapocskájaértékesinformációkathordoz.
ASZTALOSÉSPUSKAKÉSZÍTŐCÉHLÁDÁJA
Vissza
Tovább
Menü
Akádárcéhszintén17.századközepiládájánakkülönlegeszárszerkezeteéstitkosrekeszeteszfigyelemreméltóvá.Aládárajellemzőakoncentrikuselőlapszerkesztés,amelyetkét-kétfülpilaszterrelhangsúlyoztak.Valamintláthatóazelőlapközepénésazoldallapokontörtoldalúkeretbetét.Azelőlapcímerpajzsánamesterségszerszámaitakövetkezőrendbenábrázolták:középenszétnyitottkörző,száraiközötthordó,balraabroncsfeszítő,jobbrakádárbárd,alulbunkó.Arejtekhelykiképzeseesműködesemegfigyelhető.Alábazatoldalábanlevőreteszeszárnyitásautánaládatestfelsőrészealábazatoneltolható,miáltalalábazatbanlevőrekeszhozzáferhetőlesz.Aládafedelénelhelyezettkétnyelvesreteszeszárahomloklaponlevőnyelvütkozőhozcsatlakozik,azáralaplemezepedigahátlapbailleszkedőpántbanfolytatodik.Acsuklopántoklándzsacsúcsalakúlemezek,vésettdiszítéssel.Azelőlapkeretbetétjénekzugaibanmegegy-egyakaszoszárkulcsnyílasarejtozik.Ezeketazelőlapraszereltékésafedélkallantyúibailleszkednek.Aládanegyedikzárjaalábazatrejtekfiokjanakbiztosításáraszolgál.Aládaoldalánlevővasfogantyukáttört,változatoskonturralfűrészeltvaslaponvannak,ovális,középengyűrűzöttmegoldással.
KÁDÁRCÉH17.SZÁZADILÁDÁJA
Vissza
Tovább
Menü
Aládákbanőrzötttárgyakközül-anyaguknálfogva-acéhekhivatalospecsétjeivoltakalegtartósabbdarabok,ígynemcsoda,hogyagyőricéheklétezéséneklegkorábbibizonyítékaiisközülükvaló.Ilyenagyőrimagyarszabók1567-ből,vagyagyőrimészárosok1570-bőlszármazópecsétje.Acéhekjogiszemélyiségétkifejezőpecsétekhasználata-részbenacsekélyírástudássalrendelkezőkorszakjelrendszereként-acéhekbelsőéletében,levelezésébenésacéhesbizonyítványokhitelesítésébenvoltáltalános.
CÉHPECSÉTEK
Győrigombkötőcéhpecsétje,1670
Vissza
Tovább
Menü
Agyűjteménylegrégibbdarabja,a16.századicéhalakulásokelsőtárgyiemléke.Aszervezettenműködőmagyarmesterek1567-benvésettékegyévvelakáptalanáltalkiállítottműködésiszabályzatukelőtt.Akovácsoltvasnyélívesenhomorúoldallapokkalformált,vágottéllel,végéncsapozássalkészült.Azezüstnyomólaponlevélkoszorúskeretalattlatinnyelvűköriratnevezimegamesterekszervezetét:„SIGILLVMSARTORVMCIVITATISIAVRI(nensis)1567”.Aköralakúpecsétmezőbenkerektalpúpajzsrahelyeztékamesterségcímerét,afelállóhegyű,nyitottszárúollót.Aszerszámmellettholdéscsillaglátható.Apajzsfőhárompólyájaavároskésőbbicímerképébenvisszatérőfolyókatjelképezheti.
AGYŐRIMAGYARSZABÓKPECSÉTJE
Vissza
Tovább
Menü
Aszervezetelsőeredetiemléke.Apecsétlőszáravas,felülcsapolt,vágottélűnégyzeteshasáb.Anyaknálazoldallapokvonalátkövetőtört-vonalúgyűrűzésselellátottkovácsmunka,akerektalphozazéleknekmegfelelő,íveltbordázatfut.Anyomólapezüstbőlkészült.Aháromágúlevélkeretalatttekertvégűszalagbanfutamagyarnyelvűpecsétszöveg:„DEORIMEZAROSOKPECHIETI”.Apecsétmezőbenovális,csavardíszeskartusbanindadíszes-ún.„damaszkolt”-felületenökröttaglózómészárosképe,alulhúsoló-bárd.Anaturalisztikuscímerképaszakmajelvényeinekkésőbbikorszakátjelzi.Aheraldikusabbmegfogalmazásúökörfejesmészáros-jelvénykorábbipecsétekrőlismert.Acímermezőbenszereplő„1570”-esévszámnemkötődikismertcéhprivilégiumhoz.
AGYŐRIMÉSZÁROSCÉHPECSÉTJE
Vissza
Tovább
Menü
Aránkmaradtcéhzászlókelsősorbanatridentizsinatáltalmegindítottkatolikusrestaurációelőírtkellékei.Mikéntazsinattalindítottbarokkművészetnekahívekelkápráztatásravalótörekvése,hasonlóképpazászlóhasználatisazegyháziünnepekenfelvonulócéhekreprezentatívmegjelenésétszolgálták.Megfelelőrégebbiforrásokhíjánatöröktőlvalóvisszafoglalásutánújjászerveződőcéhek17.századiszabályzataibantalálkozunkelőszörazászlókészítésielőírásokkal.Azegyháziünnepeken,körmenetekenacéhtagjaikötelesekvoltakzászlóikalattfelvonulni,ígyezekazalkalmakacéhegyüvétartozásánakünnepélyesmegvallásaiisvoltak.Azászlókelkészítésekomolyanyagiáldozatokköveteltacéhtől,romlékonyanyagukfolytánazonbanazidőezenatárgycsoportonhagytaleginkábbrajtaanyomát.
CÉHZÁSZLÓK
Győrimagyar-németszűcscéhzászlója,1802
Vissza
Tovább
Menü
Agyőrizászlóanyagbanmeghatározódoppelstandertípusnakamolnárokzászlójaegysajátosváltozata.Azeltérésforrásaafüggőlegeskörmenetizászlókhozhasonlófüggesztés,melyazászlódekorációjánakátrendezésétmegkövetelte.Azászlóképarúdramerőlegestengelyű,ehhezszerkesztettékafeliratokésjelekirányátis.Bárakeresztrúdnemkerültgyűjteményünkbe,ahordozórúdzászlócsúcsánakkeresztirányútüskéjeigazoljaazászlófelfüggesztésénekmódját.Azászlócsúcssajátosságaacéhjelvényekbőlhetesorsóésmalomvaskialakítottforma,amelyeltérazáltalánosanhasználtkereszt-éslevélidomoktól.FelirataAoldalonképtőlbalra:„ATYAMES(ter).SZILBERGYÖRGY/CSOLLANIMRE/SZIGET.BÖCSÜLETES./CZEH”;képtőljobbra:SZORADISTVÁN/MORKRAITERIOSEF./MOLNÁROK/ZAZSLOIA.1782.”.Boldalon:„CEHMES:KUCSAR:FERENCZ:/HEGYI.MIKLÓS./SZIGETBÖCSÜLETES/MOLNÁROK”;képtőljobbra:KRAIER.JÁNOS./GÖNCZÖFERENCZ/CZEH/ZASZLOIA”.Mindkétoldalonaképfelettévszámszerepel:„17.82.”.
ASZIGETIMOLNÁRCÉHZÁSZLÓJA,1782
Vissza
Tovább
Menü
Azolajzöldselyemzászló1788-bankészült,felületétazászlóképköréésafecskefarokcsúcsaibafestettaranyvirágszálakdíszítik.Azászlóoldalakdekorációjaezenkívülcsakakeretesováliszászlóképekreésazalájukhelyezetthasonlóalakúmesterség-jelvényekreszorítkozik.Ezutóbbiakfeketealaprafestett,címerszerűenrendezettszerszámok,egyikoldalonagyalu-derékszög-körző,amásikonpárhuzamvonó-bunkó-vésőpárábrá-zolásával.ZászlócsúcsonAoldalonakésőközépkorieredetűfájdalmasSzentháromság(Atyapápaitiarával,Fiúkeresztrefeszítve)látható,aBoldalonfurcsamódaForgách-címer,valaminta„C.S.E.D.G.”feliratkapotthelyet.
AGYŐRIASZTALOSCÉHZÁSZLÓJA,1788
Vissza
Tovább
Menü
Azelőzőtárgycsoportokbaolyanemlékektartoznak,amelyekelkészítéseésmegőrzéseacéhekhivataloskötelezettségevolt.Aszórványemlékekközöttazonbanolyantárgyakmaradtakfenn,amelyekugyanfontosszerepetjátszottakacéhekéletében,deezekmegőrzésenemvoltatestületekhivatalikötelezettsége.Azinaséslegényéveitleszolgált,majdagyakranévekigtartóvándorlástteljesítettmesterjelöltmesterréválásikérelmétamesterségbelitudásttárgyszerűenigazolóremekmunkájávalegyüttacéhmesternekkellettbenyújtania.Agyűjteménybenezekbőlisfennmaradtnéhánybecsesdarab.Ugyancsaknagyobbegységetképeznekacéhesedények,amelyekacéhgyűlésekalkalmávaljutottakfontosszerephez.Aziparosképzéslegényvándorlásielőírásaszükségessétette,hogyaszakmaiútonlevőmesterlegényekszállása,ellátásaésmunkájamegoldottlegyen.Azidegenhelyreérkezővándorazilletőszakmajelvényeivelmegjelölthelyentalálkozhatottazokkalaszaktársaival,vagyacéhecélbólmegbízottatyamesterével,akiszállásról,kosztrólésmunkárólgondoskodhatottszámára.Aszállóhely-jelvények(vagyanémetszóhasználatbanelterjedtherbergekjelvényei)többnyireegy-egyfogadóbelsőtermébenazilletőcéhtársasztalafelettfüggtek.Előfordult,hogyacéhecélraszállásttartottfenn,vagybéreltek,melynekgondozása,fenntartásaszabottideigazatyamesterfeladatavolt.
SZÓRVÁNYEMLÉKEK
Agyőrikőművescéhgyertyatartói,19.sz.
Vissza
Tovább
Menü
Gyűjteményünkegyiklegbecsesebbdarabja,a„papucskapcástul”(1604),hiszenegyújszakma,acsizmadiamesterségszületésénekisbecsestárgyiemlékeAbemutatotttárgytöbbmintremekmunka.A„papucskapcástul”acéhszabályzatbanisrögzítettremekfeladat,amelyfordítvaduplánvarrotttalpfelerősítésimódja,valamintazalkalmazottkeletibőrökáltalegyújszakma,acsizmadiamesterségspecializálódásáttettelehetővé.Etárgyszakmatörténetijelentőségénkívülértékesviselettörténetidokumentumis:nemzetiviseletünkkarakterétmeghatározó,hosszúidőnátdivatoslábbelifajtapontosandokumentálhatóprototípusa,hiszentalpánkészítőjenevétésakészítésévszámátismegörökítette.
KOPPÁNYGYÖRGYCSIZMADIAMESTERREMEKE
Vissza
Tovább
Menü
Kartonbólkészítettposztamens-szerűfiókoslapraszerelt,vöröskarmazsinnalborítottkaptafárahúzott,kékselyembőlkészült,sarkasnőikörömcipő.Aposztamensfiókjábanmesternévsortalálható,avöröskarmazsinkaptafaborításonaranynyomássalnémetszövegfrakturírással:JosephKarc/wurdeanno1790.Meister/VervertigtedieseszweiteMeisterstück/inJahre1845alt82Jahr/mitfreyenAug”;hátul,háromoldalonamesterviszga-bizottságtagjainaknevei:jobboldalon:DerZeitVorsteher/CiviliusFrimel/MathiasFrodl”;felül:FranzPavelInnungsNotár/AntonErhartHerbergs=Vater”;baloldalon:Stuckmeister/IgnatzDreschmitzer/FranzZanmuller”.Aremekmunkátegyfeketérefestett,oszloposszélű,üvegezettládikábahelyezték,melynekfedelénnemzetiszínűtüllelbevontdrótszolgáltafelfüggesztésre.Abravúros,félszázadosremekkészítéshagyományánakránkmaradtemlékekénttudatja,hogykészítője,aki1790-benváltmesterré,82évesen,szemüvegnélkülkészítettemásodikremekét.
JOSEPHKARCHMÁSODIKMESTERREMEKE,1845
Vissza
Tovább
Menü
A„hetesorsó”,1852.AGyőrbenéskörnyékénafolyókmiattkiemelkedőjelentőséggelbírtvízimolnárcéhremekmunkaelőírásavoltamalomorsó,vagyhetesorsó.Ezaműtárgyfábólkészültfogaskerék-alkatrészkéntavízerejénekamalomszerkezetéretörténőátvitelébenjátszottszerepet.Avízimalmokfábólkészültek,elkészítésük,mikéntazittbemutatotthetes-orsóéis,amolnármesterekfeladatavolt.Afahengertközépenkivágták,sidehosszábanhétkisebbhengerterősítettekcsapolással.Innétaneve:„hetesorsó”.Ahengerhosszábannégyszögletesrevésettlyukvanatengelybefogadására.Egyikoldalána„mesterRemekegymérőBúzátőröltemmeg1852.szeptember29.CsányiKárolyDunaifelirat.Amásikoldalfeliratatöredékes,feltehetőenamesterpályafutásánakidőpontjairóléshelyszíneirőltudósított.Aráragasztott,megsárgultcédulafelirata:„(m)estermű,melyetCsányiKárolymesterréavatásaalkalmávalkészített.Rajtaegymérőbúzátmegőrölt,utánamivelmindenjólsikerült,mesterréavattatott.”
CSÁNYIKÁROLYMOLNÁRMESTERREMEKDARABJA
Vissza
Tovább
Menü
Egyfülű,zöldmázascserépkorsó,gazdagvirágmintás,rátétesdíszítéssel.Azelejénzsinóroskabátban,nyakkendősenállóférfialak,jobbjábanzászló,baljaacsípőjén.Mellettefenn,egy-egysarkantyúscsizma,bőrvágókésésmusta.Kétoldalánbekeretezettszöveg:„AZEGISZCSIZMADIJA/IFJUSÁGKORSÓJA/KÉSZÜLT1844DIKESTEN/DŐBEN”.Alattamedúzafő.Nyílásánrozettákkal,levelekkeldíszítettkeresztpánt.Fülemellettkétoldaltlevélkötegenülő,archaizálókétgyermekalak,ajelenetalattegyikoldalt:„AZAKORIATYA/MESTER/MOLNÁRJÓZSEFÚR/ÖREGBEJÁRÓ/MATOVITIANDRÁSÚR”,amásikoldalon:„IFJÚBEJÁRO/LATZAFERENCÚR/DÉKÁN/SZAGOLAISTVÁN/JEGYZŐ/SZABÓIMRE”felirat.
AGYŐRICSIZMADIALEGÉNYEKKORSÓLYA,1844
Vissza
Tovább
Menü
Pogácsalábakonálló,keskenyedőpalástúhengeresbortárolóedény,nyithatófedéllel,hátulhordozófüllel,elölrézcsappal.AfedélenSzentRókusszobrocskaegykaréjosreneszánszpajzsottart,melyenkőművesszerszámok(kőműveskalapácsésvakolókanálköztegymássalszembehelyezettkörzőésderékszög)utalnakahasználócéhre.Apajzsonfölülazalapítás(1650)ill.ajavítás(1725)évszámaszerepel.Fülénháromkerektalpúhárompólyás(feltehetőenpozsonyi)pajzsfinomságjelésmesterjegy.Aközépső(mester)jegybenónkancsóképeI.W.monogrammal.
AGYŐRIKŐMŰVESCÉHKANCSÓJA,1650
Vissza
Tovább
Menü
Ananászformájútalpas,fedettkehely.Talpánkettős(szélesebbéskeskenyebb)cikksorváltakozik.Gombjánlevéldísz.Az„ananász”formátdomború,hegybenvégződőhólyagokadják,melyekecsücskökvonalábanrajzoljákkiafedélilleszkedésivonalát.Fedelénkörtékkeldíszesgomb,rajtabőségszarutéskelyhettartógyermekszobrocskája.Apereménláthatókétmesterbélyegalapjánaugsburgiötvösmunkánakhatároztákmeg.Alegényvándorláscéheselőírásainyománalakultkiazaszokás,hogyavándorlómesterlegényszakmaigyakorlataiszínhelyénfelvételétkérteahelyilegénytársaságba,melynekszokásaatárspohár-adásban(azazalegénytársakmegvendégelésében)öltötttestet.Ennekazünnepélyesaktusnakakellékevoltatárspohár.
AGYŐRIKÁDÁRCÉHTÁRSPOHARA,17.SZÁZAD
Vissza
Tovább
Menü
Burcsella,1835.Gabonaszállítóhajómakettje-ahajósokgyőriszálláshelyjelvényevolt.Feketérefestett,néholszínezettfahajó-makett,csigásorrbókonnyal(bőgős-hajó),négyágúvashorgonnyal,árboccal,melyenfémlaponkoronásmagyarcímerészászlótalálható.Elölkétoldalonfehéralaprafeketebetűkkelírvaahajóneve:„Herkules”felirat,hátulatatonkétoldaltaz„IstenVelünk!”feliratszerepel.Afelépítményennemzetiszínűrefestett,alacsonykorláthúzódikvégig,azépítményhátsófalánzöldalaprafeketebetűkkelaz„1835/HajósEgylet/M.I.1901”szövegetírták.AKossuthutcaiGaál-félevendéglőbenfennmaradtmakettfeltehetőenaszállás-jelvényekazontípusáhoztartozott,amelyekavendéglőkbenbelül,asztalfölöttvagysarokbanjeleztékavándoroknakaszálláslehetőséget.
AHAJÓSOKSZÁLLÁSHELYJELVÉNYE
AXIX.századelsőfelébenGyőrgazdaságiéletébenagabona-kereskedelemjátszottaalegfontosabbszerepet,amelyforgalomaDunavíziútvonalánaburcsellánaknevezettgabonaszállítóhajókonbonyolódott.
Vissza
Tovább
Menü
Agyőrszigetihajósmolnárlegénycéhszálláshelyjelvénye-hajómalom,19.századFábólkészülthajómalommakettje,feketehajótesttel,zöldházzalésbarna,deszkátutánzótetővel.Aház-ésvőgyhajóorraés-kopjafa-szerűrefaragott-orrtőkéjeegyarántnemzetiszínűrefestett.Aházhajójobboldalánaz„Él-jenSzabóÖrzsébet”,mígékalakúorrakétoldalánahajókeretezettneve,a„Sz.János”pirosfeliratszerepel.AhajótestjobboldalánfehérrelaRokaJánosO.D.A.,orránjobboldaltfehérkeretbenpirossalaHártlJ.CZ.M.,TanayJ.am.,abaloldalánSzabóM.bejésSzabóJ.bej.nevekolvashatók.AvölgyhajófeketehajótesténkívülaBodisMihályfehérbetűsnév,orránkétfelőlfehéralaponpirossalaFodorI.,TarroI.nevek,mígakéthajófenekénaz„ÉljenaMolnártársaság”,illetveaz„ujittatott1868”feliratszerepel.Középüttfaszínűmalomkerékhelyezkedikel.
LEGÉNYCÉHSZÁLLÁSHELYJELVÉNYE