This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
Vissza
Tovább
Főoldal
Múzeumunkkiállításánaknéprajzirészeavidékilakosságházainakbemutatásávalkezdődik.A19.századigazelemiépítészetjellemezteazittépültházakatis,miszerintazokaközvetlenkörnyezetbentalálhatótermészetesanyagokbólépültek.Falaikföldből,tetejükfából,ennekborításapedighosszúszárúnövényekbőlmintagabona,vagyanádkészülhetett.Akezdetbencsakegylakószobábólésegykonyhábólálló(kétsejtű)házakhozépíthettekhozzámégegyszobát,esetlegkamrát,ésistállótvagyólakatazállatokszámára.ÍgykeletkeztekaKisalföldreolyjellemzőúgynevezett„hosszúházak”,melyekbenolykortöbbcsaládislakhatott.Azilyenépületeknekvidékünkönsokáigmegmaradtegyérdekeseleme,azágasfa.Ezaházutcáranézőfalaelőttálltésatetőgerincgerendájáttartottatehermentesítveezzelazépületoldalfalait.Efontosszerepemiattgyakrandíszítették.Számunkraazértisérdekes,merthonfoglalóőseinkmárismertékeztamegoldást,ésföldbevájtveremházaiktetejétugyanígyépítettékmeg.Perszeadivatazótasokszorváltozott.Anagyművészettörténetistílusoknyomothagytakanépilakóházakonis,ígymáselrendezésűépületekkelésházhomlokzatokkalistalálkozhatunk.Eházakbalépveelőszörakonyhatárulelénk.Ennekközepénálltakemence,amiegyolyantűzhelyvolt,melynekbelsejébenéstetejénistüzetrakhattak.Asütéshez,főzéshezekkormégnemhasználtakfémedényeket.Agyagbólégetettcserépvoltafazék,atányéréslábavoltmégalábasnak.Ezeketmesterember,afazekaskészítette.
Néprajziemlékeink1.
Hosszúházak
Másépületek
Kerámia
Veremházak
Ágasfa
Akonyha
Vissza
Tovább
Főoldal
Néprajziemlékeink2.
Fábólkifaragottéskukoricaleveléből,vagygabonaszárábólfontkonyhaitárolóeszközöketishasználtak.Mindezekbőlláthatunknéhányatakonyhávalszembeniüvegestárlószekrénybenis.Azablakokelőttállóhatalmaslábostésfazekatviszontsohanemhasználtákakonyhában.Ezekegyiparikiállításonreklámoztákagyőrifazekasokügyességét.Ahogyrégen,úgyittakiállításbanis,akonyhautánaszobábaléphetünk.Első-vagytisztaszobánakneveztékeztahelységet,melyethétköznapcsakritkánnyitottakki.Ekorábbanszakrálisésprofánrészekreosztotttérbenazottlakóktársadalmirangjátreprezentálószínesrefestett,virágokkaldíszítettbútorokatéspirossalgazdagonszövöttvagyhímzetttextíliákatláthatunk.Aszobamennyezetétisfelírássaldíszítettmestergerendatartja,melyekközülhazánkbanalegszebbeketéppittaKisalföldönfaragták.Esokpompástárgyazoknakavendégeknekkészült,akiketünnepnapokonittfogadhattakaháziak.Számunkratalánszokatlan,deegyidőbenezenavidékenkedveltékazittisláthatóelfüggönyözhető,mennyezeteságyakat.Akétajtósszekrénytebbenaszobábanhiábakeressük,bárcifránfestettváltozataikdivatosakvoltakazegészDunántúlon.Helyetteazágymellettállóvirágozottfaládábantároltákazértékesebbruhákat.Aládaáltalábanamenyasszonykelengyebútorakéntkerülaházba,ígynemcsoda,hadíszítésérekülönösgondotfordítanak.EtulipánosládakéntisismerttárolóbútorokkalakomáromiasztalosokláttákelaGyőrkörnyékifalvaklakóit.
Fa,vessző
Aszoba
Gerenda
Ágy
Láda
Szekrény
Vissza
Tovább
Főoldal
Néprajziemlékeink3.
Ugyancsakvirágoktarkítjákasarokpadotésahozzátartozószekrénykét,atékát,melybeagyerekelőlelzárandógyufát,borotvát,pálinkát,stb.értékettartottak.Aszéktánalegemberibbbútorunk.Sokféleváltozatáthasználtákmárarégmúltbanis.Egyszerű,kukoricacsuhévalbefontülőkéjű,lécvázasszékekállhattakakonyhában,deaházgazdájamárazelőkelőbbéskényelmesebbkarosszékbenülhetett.Adeszkatámlásszékekhátlapjáthegedűformájúrafaragták,ésfelületétisszépendíszítették.Ezekaszékekaszobaiasztalkörül,degyakranafelvetettágyelőttkifordítvaállottak,hogymutathassákdíszestámláikat.Atisztaszobábantalálhatótextileketszövésselésvarrássaldíszítették.Arajtukmegjelenőfigurákköztleggyakoribbamadárésavirág.Azágylepedőjénekhímzettvégétszándékosannemtűrtékbe,hogyarajtalévőmintákatmindenkiláthassa.Azilyenhímzettlepedővégekbőlláthatunknéhányataszemköztiüvegesszekrényben.Akivarrtlepedők,abroszok,párnák,demégaparasztiruhákvászonalapanyagátisatakácsokkészítették.Vidékünkönatakácsmunkaférfimesterségvolt.Báravásznakhozszükségeslentéskendertazasszonyokkészítettékelő,aszövéstatakácsokvégezték.Emunkákhozszükségesszerszámokláthatókakiállításképzeletbeliházánakharmadikhelységében.Legszembetűnőbbaszövőszék,melynekhasználatakomolymesterségbelitudástigényelt.
Szék
Textil
Takács
Vissza
Tovább
Főoldal
Néprajziemlékeink4.
Anőkáltalishasználtmunkaeszközökgyakrandíszítettek,hiszenezekettöbbnyireakedveskedniakarólegényekkészítettékésajándékoztákalányoknak.Ilyenpéldáulatalpasguzsaly,vagymásnéventörzsök,amireamegfonandókenderszösztkötözték.Mindamainapignőimunkánakszámítamosás,ígyhátazehhezhasználteszközökisdíszeseklehetnek.Apatakban,vagyfolyóbansulykolófávalmostak,amosottruhátpedigvasalóhelyettmégmángorlóvalsimították.Mindkettőegyjólmegmarkolhatónyéllelellátottdeszkalapbólkészül,csakamángorlóhosszabb.Etárgyakszerelmiajándékkéntelkészítettdarabjainadíszítményolykorafunkciórovásáraismehet,báretárgyakatmunkáramárúgysemhasználták.Ahímzetttextilekmellettkedveltékafestettkelméketis.Atakácsokáltalkészítettfehérvásznakateleintecsakazértfestették,hogyakoszolódáskevésbélátszódjékrajta.Ilyenanyagbólkészülazáltalunkmaisszívesenhasználtfarmer.Különösennagydivatjavoltazindigóvalkékrefestett,defehéraprómintásún.kékfestőanyagoknak.Ezekbőlésazelőállításukhozszükségesszerszámokbólmutatmegnéhányatakövetkezőüvegestárlószekrény.AKisalföldéskülönösenaRábaközgazdagviseleténekbemutatásáraakiállításbansajnosnemkínálkozottlehetőség,dekárpótoljonbennünketazittelhelyezettnéhányfotó.
Guzsaly
Mángorló
Kékfestő
Viselet
Vissza
Tovább
Főoldal
Néprajziemlékeink5.
Ahasználatitárgyakkevésbédíszített,deamaiemberszámárarendkívülérdekesdarabjaiaföldműveléshezésazállattartáshozhasználtmunkaeszközök.Amindennapikenyérmegteremtéséhezvoltakszükségesekakövetkezőkiállítóhelységsarkábanelhelyezetttárgyak.Figyelmetérdemelavaspapucsosfavázaseke,amellyelegykoraföldetszántották,vagyafeketevizeskorsó,melyreazaratókkarcoltákfelnevükkezdőbetűjét.Azértittistalálhatunkcifránfaragottésfestésseldíszítettholmit.Ilyenafalonláthatótükrösjárom,amitaszekér,vagyazekehúzásáhozigábafogotttehenekszámárakészítettek.Afelszántott,majdbevetettföldetvesszőboronávalsimítottákel.Asarlóval,vagykaszávallevágottgabonakalászábólacséphadaróvalvertékkiamagot.Ezazegyszerű,hosszúnyélbőlésabőrszíjakkalhozzáfogatottrövidebbfadarabbólállószerszámveszélyesfegyverislehetett.Apásztorokmunkájáhoznélkülözhetetleneszközöketláthatjukazátellenbenállóüvegesszekrényben.Szépenfaragottkampósbottaljártajuhász,kiabirkákatvigyázta.Ólmozott,fanyelű,bőrbőlfontkarikásostorthasználtacsikósalovak,ésagulyásatehenekterelésére.Akanászpedigfokossal,vagykisbaltávalsétálgatottadisznókésmalacokután.Mindennapieszközeiket,mintatükörtartót,borotvatokot,vagypipaszáratugyancsakékesrefaragták.
Pásztor
Gazdálkodás
Vissza
Tovább
Főoldal
Néprajziemlékeink6.
Aföldművesektermeltegabonábólkészültkenyérésapásztorokállatainakhúsamellészívesenittakésisznakmaisbortazemberek.Ámmígaszőlőbőlborlesz,sokatkelldolgoznivele.Emunkaeszközeiametszőkések,melyekkelaszőlővesszőhajtásaitésszüretkorazérettfürtöketlevágják.Aszőlőlevétegykoronolyaneszközökkelsajtolták,mintazakiállításbanislátható,szépenkifaragotthatalmasprés,melyetakajárpécigazdákkészíttettekmaguknak.Akicsorgómustotazutánhordókbanérleltékborrá,melyhezakádárkészítetteavasabronccsalösszefogottfahordókat.Ötven-hatvanévvelezelőttmégnapmintnaphasználtaaprésmögöttisarokbanláthatógyönyörűszerszámaitRackKálmángyőrikádármester,kinekkiállításbanisláthatócégéreegykoregyházfalánhirdette,hogyitthordókat,kádakatkészítenek.Mivelaborsokmunkávalkészült,ezértértékesvolt.Nemcsodahát,haatárolásárakészülthordókatisszépendíszítették.AKisalföldvizekbenmindigbővelkedett.Folyói,kisebbtavaiésapatakokbővenkínáltakélelmetazittélőembereknek.Perszeabennükrejlőhalatkiiskellettfogni,amihezugyancsakszerszámokkellettek.Hálók,horgok,ladikokésmégsokmáseszköz,melyavizekkincseinekmegszerzéséhezegykornélkülözhetetlenvolt,mamárcsakittláthatóamúzeumban.
Halászat
Borászat
Vissza
Tovább
Főoldal
Amúzeumkiállításánaknéprajzirészeavidékilakosságházainakbemutatásávalkezdődik.A19.századigazelemiépítészetjellemezteazittépültházakatis,miszerintazokaközvetlenkörnyezetbentalálhatótermészetesanyagokbólépültek.Falaikföldből,tetejükfából,ennekborításapedighosszúszárúnövényekbőlmintagabona,vagyanádkészülhetett.Akezdetbencsakegylakószobábólésegykonyhábólálló(kétsejtű)házakhozépíthettekhozzámégegyszobát,esetlegkamrát,ésistállótvagyólakatazállatokszámára.ÍgykeletkeztekaKisalföldreolyjellemzőúgynevezett„hosszúházak”,melyekbenolykortöbbcsaládislakhatott.
NÉPRAJZIEMLÉKEINK-“HOSSZÚHÁZAK”
Vissza
Tovább
Főoldal
Azilyenépületeknekvidékünkönsokáigmegmaradtegyérdekeseleme,azágasfa.Ezaházutcáranézőfalaelőttálltésatetőgerincgerendájáttartottatehermentesítveezzelazépületoldalfalait.Efontosszerepemiattgyakrandíszítették.
NÉPRAJZIEMLÉKEINK-ÁGASFA
Vissza
Tovább
Főoldal
Számunkraazértisérdekes,merthonfoglalóőseinkmárismertékeztamegoldást,ésföldbevájtveremházaiktetejétugyanígyépítettékmeg.
NÉPRAJZIEMLÉKEINK-VEREMHÁZAK
Vissza
Tovább
Főoldal
Perszeadivatazótasokszorváltozott.Anagyművészettörténetistílusoknyomothagytakanépilakóházakonis,ígymáselrendezésűépületekkelésházhomlokzatokkalistalálkozhatunk.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-MÁSÉPÜLETEK
Vissza
Tovább
Főoldal
Eházakbalépveelőszörakonyhatárulelénk.Ennekközepénálltakemence,amiegyolyantűzhelyvolt,melynekbelsejébenéstetejénistüzetrakhattak.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-AKONYHA
Vissza
Tovább
Főoldal
Asütéshez,főzéshezekkormégnemhasználtakfémedényeket.Agyagbólégetettcserépvoltafazék,atányéréslábavoltmégalábasnak.Ezeketmesterember,afazekaskészítette.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-KERÁMIA
Vissza
Tovább
Főoldal
Fábólkifaragottéskukoricaleveléből,vagygabonaszárábólfontkonyhaitárolóeszközöketishasználtak.Mindezekbőlláthatunknéhányatakonyhávalszembeniüvegestárlószekrénybenis.Azablakokelőttállóhatalmaslábostésfazekatviszontsohanemhasználtákakonyhában.Ezekegyiparikiállításonreklámoztákagyőrifazekasokügyességét.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-FA,VESSZŐ
Vissza
Tovább
Főoldal
Ahogyrégen,úgyittakiállításbanis,akonyhautánaszobábaléphetünk.Első-vagytisztaszobánakneveztékeztahelységet,melyethétköznapcsakritkánnyitottakki.Ekorábbanszakrálisésprofánrészekreosztotttérbenazottlakóktársadalmirangjátreprezentálószínesrefestett,virágokkaldíszítettbútorokatéspirossalgazdagonszövöttvagyhímzetttextíliákatláthatunk.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-ASZOBA
Vissza
Tovább
Főoldal
Aszobamennyezetétisfelírássaldíszítettmestergerendatartja,melyekközülhazánkbanalegszebbeketéppittaKisalföldönfaragták.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-GERENDA
Vissza
Tovább
Főoldal
Esokpompástárgyazoknakavendégeknekkészült,akiketünnepnapokonittfogadhattakaháziak.Számunkratalánszokatlan,deegyidőbenezenavidékenkedveltékazittisláthatóelfüggönyözhető,mennyezeteságyakat.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-ÁGY
Vissza
Tovább
Főoldal
Akétajtósszekrénytebbenaszobábanhiábakeressük,bárcifránfestettváltozataikdivatosakvoltakazegészDunántúlon.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-SZEKRÉNY
Vissza
Tovább
Főoldal
Azágymellettállóvirágozottfaládábantároltákazértékesebbruhákat.Aládaáltalábanamenyasszonykelengyebútorakéntkerülaházba,ígynemcsoda,hadíszítésérekülönösgondotfordítanak.EtulipánosládakéntisismerttárolóbútorokkalakomáromiasztalosokláttákelaGyőrkörnyékifalvaklakóit.Ugyancsakvirágoktarkítjákasarokpadotésahozzátartozószekrénykét,atékát,melybeagyerekelőlelzárandógyufát,borotvát,pálinkát,stb.értékettartottak.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-LÁDA
Vissza
Tovább
Főoldal
Aszéktánalegemberibbbútorunk.Sokféleváltozatáthasználtákmárarégmúltbanis.Egyszerű,kukoricacsuhévalbefontülőkéjű,lécvázasszékekállhattakakonyhában,deaházgazdájamárazelőkelőbbéskényelmesebbkarosszékbenülhetett.Adeszkatámlásszékekhátlapjáthegedűformájúrafaragták,ésfelületétisszépendíszítették.Ezekaszékekaszobaiasztalkörül,degyakranafelvetettágyelőttkifordítvaállottak,hogymutathassákdíszestámláikat.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-SZÉK
Vissza
Tovább
Főoldal
Atisztaszobábantalálhatótextileketszövésselésvarrássaldíszítették.Arajtukmegjelenőfigurákköztleggyakoribbamadárésavirág.Azágylepedőjénekhímzettvégétszándékosannemtűrtékbe,hogyarajtalévőmintákatmindenkiláthassa.Azilyenhímzettlepedővégekbőlláthatunknéhányataszemköztiüvegesszekrényben.
NÉPRJAZIEMLÉKEINK-TEXTIL