This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
Apénztörténete
Azókorivilágfémpénzei
Aközépkorésazújkorfémpénzei
Anemzetivalutáktólazeuróig
“APÉNZTÖRÉNETE”Adalékanyagokazidőszakikiállításunkhoz
Magyarországipénzek
Apénzveréstörténete
Érdekességek
Bevezető
Apénzelőtt
Azelsőpénzérmék
Vissza
Azelsőpapírpénzek
ApénztörténeteBevezető
Apénzfogalmátannyifélemódonlehetmeghatározni,ahányszempontbólvizsgáljuk.Pénzlehetbármelyanyagúéskülsejű,kézzelfoghatófizetőeszköz,atársadalmi,kulturálisésgazdaságiéletbenbetöltöttszerepétőlfüggetlenül.Akészpénzenkívülfizetőeszközmindenajelenlegiformájátmegelőzőtermészetipénz,szükségpénz,pénzhelyettesítő,abankokkönyveibenszerepelőszámlapénz,vagyéppenon-lineátutalás.Apénzközgazdaságikategória,értékmérő,melyáruk,szolgáltatásokárának,értékénekösszehasonlításáraszolgál.Amunkaellenértékétispénzbenjelölikmegapiacgazdaságokban.
Bevezető
Apénzelőtt
Azelsőpénzérmék
Vissza
Azelsőpapírpénzek
ApénztörténeteApénzelőtt
Azembersokáignemhasználtpénzt,hiszenmindentmagakészítetteeléstermeltemeg:szerszámait,tárolóedényeit,ruháját,élelmiszerét.Azonbanhaezekközülmégisszükségevoltvalamire,akkoraztcsereútjánszereztemeg.Csakhogykezdetbennempénzzelfizetett,hanemcseretárgyakkal,melyeklehettekhasználatieszközök,ruhaanyagokvagyéppenállatokis.Példáulagörögökcserepénzeazökörvolt,aperzsákéaszarvasmarha,arómaiakéabarom,azegyiptomiakéakőkorongvagyvörösréztömbök.Decseretárgylehetettméhviasz,karperecek,gyöngysorok,sőtkagylókis.Aszéplassankialakulóésnövekvőkereskedelemiforgalomnakazonbanszükségevoltagyakorlatbanishasználhatóértékmérőre,ésígyacseretárgyakatlassanfelváltottaapénz.
Bevezető
Apénzelőtt
Azelsőpénzérmék
Vissza
Azelsőpapírpénzek
ApénztörténeteElsőpénzérmék
Azelsőfémpénzekaranyésezüstelegyéből,elektronbólkészültek.Ezekmégovális,tojásdadalakúak,igenvastagok,valamintegyikoldalukonrovátkáltakvoltak.AzelsőpénzérmeaKr.e.7.századbanjelentmegLüdiábanGügész(Kr.e.680–645)uralkodásaalatt.MajdnemsokkalkésőbbmegkezdtékapénzveréstazókoriGörögországbanis,Argoszkirálya,Pheidón(Kr.e.650–630)által.Ezutánakereskedőknekköszönhetőnelterjedtazakkorismertvilágon.Aviláglegelső,pénzhasználatárautalófeljegyzéseiAfrikábólszármaznak,aholKr.e.500körüljelentekmegazelsőpénzek.
Lüdiamagterületeéslegnagyobbkiterjedése
AzókoriGörögország
Bevezető
Apénzelőtt
Azelsőpénzérmék
Vissza
Azelsőpapírpénzek
ApénztörténeteElsőpapírpénzek
AzelsőpapírpénzekreutalófeljegyzésekKínából,aSzung-dinasztia(960-1279)idejébőlszármaznak,mígEurópábancsakigenkésőn,a17.században,Svédországbanjelentekmegazelsőpapírpénzek.NohaMagyarországonmárFráterGyörgy(1482-1551)idejénisléteztekaranyraésezüstrebeválthatókötelezvények,deazelsőmagyarkiadásúésgyártmányúhivatalospapírpénzeketcsakaz1848/49-esforradalomésszabadságharcidejénnyomták.
Azelsőmagyarpapírpénz
Egyiptom
Görögország
RómaiBirodalom
Vissza
Kína,Japán,India
EgyiptombanazelsőfizetőeszközöketKr.e.2500körülhasználták.Mivelazállamnaksajátezüstjenemvolt,ezértaranybólkészítettékazokat.Azaranyatmérleggeléssúlyokkalmérték,afémpénzformájapedigszabálytalanvolt.Apénzügyeketírnokoksegítségévelbonyolították,akikszolgálataikfejébenfizetségetkaptak.
AzókorivilágfémpénzeiEgyiptom
Egyiptom
Görögország
RómaiBirodalom
Vissza
Kína,Japán,India
AzókorivilágfémpénzeiGörögország
GörögországbanArgoszutánAiginaszigete,AthénésKorinthoszvertezüstbőlpénztaKr.e.6.századtól.Afizetőeszközökvalódiértékétmérlegenmértékki,csakúgy,mintEgyiptomban.AKr.e.5.századvégénbronzpénztkezdtekverni,ésezzelszinteegyidőbenmegjelentekabankokhozhasonlóintézmények,melyekpénzváltással,zálog-éspénzkölcsönzéssel,letéttelfoglalkoztak.Azókorigörögökaranybólritkánvertekcsakpénzt.Úgytartják,hogyagörögérmékművészetiszempontbólazókorlegmagasabbszínvonalúpénzei.
Pénzek
Pénzegységek
Árak
Előző
Következő
Lejátszás/Stop
Perzsaháborúk(Kr.e.499.) Görögországban1személynapiellátása2oboloszKr.e.431. Délosziszövetségben1napizsold1drachmaKr.e.241után KarthágóhadisarcaRómának3200talentumKr.e.327k. NagySándorazindiaihadjáratutánaveteránoknakfejenként1talentum,azaz6000drachmajutalmatadott
Frumann1talentum=3000sztater=60mina1mina=100drachma1drachma=6obolosz1didrachma=2drachma1tetradrachma=4didrachma
Egyiptom
Görögország
RómaiBirodalom
Vissza
Kína,Japán,India
AzókorivilágfémpénzeiRómaiBirodalom
ARómaiBirodalombanalatinpecuniaszó,melyapénztjelenti,alatinpecus,marhaszóbólered.Ezutalhatarra,hogyarómaiakegyikcserepénzeaszarvasmarhavolt.AvertpénzlegkorábbihasználtaKr.e.300-raesik,amikorbevezettékabronzbólöntöttast,melyetKr.e.211-benfelváltottazezüstbőlkészültdenarius/denár/dénár.Kr.e.205-tőlhasználtákavictoriatusnevűezüstpénzt,melyNerouralkodása(Kr.u.54-68)alattszűntmeg,mivelújpénzt,fontotveretett.Nerótmegelőzően,Augustus(Kr.e.27-Kr.u.14.)szinténújpénztadottki,asestertiust.Kr.u.211-tőlelsősorbanbronzpénzekethasználtak.I.Constantinus(306-337)alattjelentmegasolidus.Aranypénzek(aureus)Kr.e.217-tőlkészültek,azonbanáltalánossácsakAugustusuralkodásaalattváltak.
Lejátszás/Stop
Előző
Következő
Egyiptom
Görögország
RómaiBirodalom
Vissza
Kína,Japán,India
AzókorivilágfémpénzeiKína,Japán,India
Kínaelsősorbanapapírpénzeivelválthíressé,ígyfémpénzkéntKr.e.1100-tólKr.u.1578-igakauricsigáthasználták,melyetnéhareszelésselformáztak.AzelsőbronzérmékcsakaKr.e.1.évezredbenjelentekmeg.Sajátosságaapénzeknek,hogyKr.e.4-3.századtólaköralakúfizetőeszközökközepérenégyszögleteslyukatütöttek,alyuknálfogvafelfűztékésúgytároltákazokat.Japánbanakínaipénzekethasználták.IndiábanaKr.e.400körülmegjelenőpénzekmintátkövettek.Előszörgörög,majdKr.e.2.századtólaKr.u.6.századigrómai,Kr.u.1.századtólbarbárutánzatokiskészültek.
Előző
Lejátszás/Stop
Következő
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiBevezető
Azeurópaipénzhasználatbanazegyesországok,államokönállópénzveréséig(1849k.)háromnagykorszakotkülöníthetünkel.Azelsőkorszakazún.dénárkorszak,mikorNagyKárolytól(768-814)a13–14.századfordulójáigcsakdénártésannakfelét,obulusthasználtak.A13–14.századfordulójátóla16.századelejéigbeszélhetünkazún.garaskorszakról.A16.századelejétőlanemzetipénzveréskialakulásáigtartóidőszakotpedigtallérkorszaknaknevezzük.
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiAdénárkorszaka
ElőzőKövetkezőLejátszás/Stop
Anépvándorlásidején,az5.századközepétőlvertekaranypénztagermántörzsekbizáncimintára.Abarbárnépekpénztnemhasználtakfizetőeszközként,hanemcsakajándék,adomány,ékszercéljából.Akeletigótoka6.századbanaranyból,ezüstbőlésrézbőlisvertékérméiket.Azitáliaikeletigótokésalongobárdokfőkéntaranypénzt,azangolszászoka7.századközepétőlezüstpénzthasználtak.Európántúlazarabokelsőverdéjüket702-703-banalapítottákVásztiban(maiIrakterületén),éspénzeikrómai,görög,valamintbizáncimintárakészültek.Éremképritkánszerepeltrajtuk,inkábbaszövegvoltalényeges.AziszlámvilágbanapénzfénykoraazOszmán-dinasztiauralomrakerülésével(1299)kezdődött,mikormegjelentazezüstakcseésakurus/gurus.
AzezüstdénáraFrankBirodalomban,NagyKároly(768-814)idejénjelentmegés1266-igEurópanyugatifelénszintekizárólagosfizetőeszközvolt.ABirodalombanadénártmegelőzőenaMerovingok(450-752)aranypénztisverettek,aKarolingok(751-911)ésígynagyKárolyviszontmárcsakezüstpénztbocsátottki,hiszenafrankoka7.századtólnemjutottakaranyhoz.
MiutánStájerországésAusztriaegyesítettepénzverését,a12.századvégétőlsajátpénzt,azun.bécsidénártverték,melya14.századigmaradtérvényben.AkarintiaiFriesachvárosapedigfriesachidénároknagyszámátbocsátottaki.Angliábana10-11.századtólazezüstpennyvoltdivatban.Azészak-afrikaiaka7.századtólaranybólkészültdirhemmelfizettekahispániai,dél-itáliaiésszicíliaiárukért.
BizáncbanI.Anastasius(491-518)nevéhezfűződikazönállóbizáncipénzverése,akialattmegjelentanummia,ésafollis.Előtte,aRómaiBirodalomkorábansolidustésfontothasználtak.A11.századbanmegjelentatálalakúrézpénz,a12.századtólpedigascyphatus.Néhánypénzegység:1rómaifont 72solidus1follis 40nummiaBizáncárai:Kr.u.463. Konstantinápolyban1kenyér3follisKr.u.499-502. Edessában1tojás1follis
Adénárelőtt
Adénárszülőhelye
Sajátosdénárokéspénzek
Bizánc
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiAgaraskorszaka
1266utánterjedteladénárnálnagyobbértékűezüstpénz,agrosso/groat/groistournois,illetveKözép-Európábanaprágaigarasnaknevezettezüstpénz.ElődjénekaVelencébena12.századvégénvertbizáncistílusúmatapán,majdazaztfelváltógrossotekinthető.
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiAtallérkorszaka
Atallérelődjei
Atallérszülőhelye
Sajátostallérokéspénzek
A15.századközepétőlEurópábannagyinflációsöpörtvégig,melyacsúcspontjáta17.századelejénérteel.Azáraknövekedtek,abérekpedigfolyamatosanelmaradtakapiacigényeitől.Azállamokpróbáltakminéltöbbnemesfémetfelhalmozni,demindeznemvoltegyszerűfeladat.Ígyvirágzottacsempészetésazamerikaikontinensfelőlérkező,nemesfémmelmegrakotthajókkifosztása.TöbbspanyolezüstszállítmánytszerzettígymegFrancisDrake,ésAngliábanI.Erzsébet(1558-1603)pénzeinekegyrészeebbőlkészült.
A15.századtólmegnőttazigényagarasnálegyértékesebbezüstpénziránt.IlyenfizetőeszköztelőszörItáliábanvertek,majdPortugáliában,FranciaországbanésAngliábaniselterjedt.Nevüketkülsejük,illetvearajtukláthatóéremképalapjánkapták,pl.testone(olasztesta=fej).Majdazújezüstbányákfeltárásávalmegjelentaguldiner/guldengrosch/gulden.AzelsőtZsigmondtirolifőhercegverette1484-ben.
Azelsőtallér1486-banazitáliaiésanémetkereskedelmiutaktalálkozásánál,Hallbankészült.Későbbegycsehországibányaváltatallérverésközpontjává.AleghíresebbtalléraMáriaTerézia-tallér,melyetelőször1741-benvertek,ésolyanszéleskörbenelterjedt,hogyavilágkereskedelempénzévéisvált.Adollárszóisatallérbólszármazik.1tallér=72ezüstkrajcár=24garas
Spanyolországhatalmasmennyiségbenveretetttallérhozhasonlópénztpeso/piaszternéven,melyanemzetközikereskedelemegyikelsővilágpénzévévált.A18.századtólkezdvepedigegyrenagyobbterethódítottapapírpénzis,melyszintemindenholanemesfémpénzekhelyettesítőjevolt.Kibocsátásukraleggyakrabbanháborúkfinanszírozásakorvoltszükség.Akoraibankjegyekszerénydíszítésűekvoltak,ésgyakorijelképkéntjelentmegrajtuk:Hermes,akereskedőkvédőszentje,valamintantikistenekésrómaiistenségekallegorikusnőalakjai.Apapírpénztazonbannemnagyonkedvelték,mertkönnyebbenlehetetthamisítani,mintafémpénzt.
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiAranypénzek
Körmöcbányatermelésea1320-1330-asévekbenlendültfel,melyvégetvetettazeurópaiaranyválságnak,ésújramegjelentekazaranybólkészültpénzek.LegnagyobbtérhódításaItáliábanvolt,ahovaAfrikábólkerültazarany.Genovában1251-1252-tőlgenovinót,Firenzébenpedigfiorinót,másnévenflorintvertekazaranyból.Afirenzeipénzigensikeressévált,hiszeneljutottFranciaországba,Angliába,MagyarországraésCsehországbais.AHanzaSzövetségaranypénzeakölnimárkavolt,mely1857-igmaradtanémetpénzrendszeralapja.
AfirenzeipénzelőlapjánFirenzecímerébenisszereplőliliom,hátlapjánavárosvédőszentje,keresztelőSzentJánosállóalakosképelátható.
Bevezető
Adénárkorszaka
Agaraskorszaka
Vissza
Atallérkorszaka
Aranypénzek
Kína,Japánésazötödikkontinens
AközépkorésazújkorfémpénzeiKína,Japánésazötödikkontinens
ATang-dinasztia(618-907)általbevezetettbronzpénz1912-igvolthasználatosKínában.Japánbana16.századvégénegységesítettékapénzrendszert:arany-,ezüst-ésbronzpénzeketisvertek.1626-banasogunúj,állandóbronzpénzthozottforgalomba,a17.századtólpedigminőségűezüstpénzekethasználtak.Papírpénzeka17.századtólvoltakjelen.AusztráliábanésÚj-Zélandon1814-tőlabevándorlókazáltalukvittpénzeikethasználták.Azelsőbankjegyet1840-benadtákki.
Vissza
ApénztörténeteAnemzetivalutáktólazeuróig
Árpádházi-királyokalatt(997-1301)
Vegyes-háziuralkodókalatt(1301-1526)
Habsburg-korban(1526-1892)
Vissza
Magyarországpénznemei
MagyarországipénzekÁrpádházi-királyokalatt(997-1301)
SzentIstvánkorában
OrseoloPétertőlII.Gézáig
III.BélátólIII.Andrásig
AzÁrpád-házpénzverésébencsakdénárokatésazezekfelétjelentőobulusokatkészítettek.Akorpénzeineksokféleségétakötelezőévipénzcsereésazezzeljáróújveretekkibocsátásánaksokféleségeadja.
SzentIstvánnal(1000-1038)kezdődöttamagyarpénzveréstörténete,hiszenveleszületettmegazezüstobulus,azazaféldénár.Apénzekmotívumait(keresztet,száraiközöttékeket)bajormintákihlették.KezdetbenpénzeinekelőlapjánLANCEAREGIS(királylándzsája),hátlapjánREGIACIVITAS(királyiváros,melyEsztergomra,apénzverdehelyszínéreutal)olvasható.Majdadénárfelirataegyszerűsödött:előlapjáraakirálynevekerültSTEPHANVSREXegyenlőszárúkereszttel.SzentIstvánpénzeinekábrái:előlapjánakereszténységszimbólumailáthatók,felhőbőlkinyúlókéz(Istenkeze)lándzsátszorít.Felettekereszt.Hátlapján:keresztéstemplomtornyánakdísze.
OrseoloPéter(1038-1041,1044-1046)alattapénzekhátlapjántalálhatóREGIACIVITASfeliratotfelváltjaaPANNONIA.I.Andrástól(1205-1235)apénzekreun.sziglák,ellenőrzőjegyek(pont,háromszög)kerültekapénzverőmunkásokésazegy-egyöntésbőlszármazópénzekazonosítására.Salamon(1063-1074)uralkodásaalattjelennekmegazarcképespénzek,melyekenakirályábrázolásasematikusformábanjelenikmeg.Nálafigyelhetőmegelőszörazasajátosság,melyszerintahátlapibélyegkisebbazelőlapnál.II.Géza(1141-1162)pénzeiaviláglegkisebbpénzeiközétartoznak.
III.Béla(1172-1196)alattapénzeketfinomabbezüstbőlverték,sőtmegjelentekbizáncimintájúvörösrézpénzekis.III.Bélaérméinjelentmegelőszöramagyarcímeregyikeleme,akettőskereszt.II.András(1205-1235)nagyobbméretűpénzeketveretett,ígytöbbteretengedettazábráknak.Megjelentekafigurálisábrázolásokésasávoscímer.IV.Béla(1235-1270)díszítőelemkénthasználtaaliliomot.Azőuralkodásaalattkezdtemegműködésétabudaiverde,melynekhatásáraapénzekenláthatóképekminőségejavult.III.András(1290-1301)alattmárszintevalósághűportrékkészültek.
Árpádházi-királyokalatt(997-1301)
Vegyes-háziuralkodókalatt(1301-1526)
Habsburg-korban(1526-1892)
Vissza
Magyarországpénznemei
MagyarországipénzekVegyes-háziuralkodókalatt(1301-1526)
KárolyRóbertidején
NagyLajostólII.Ulászlóig
KárolyRóbert(1308-1342)1323-bankeltrendeletévelkezdődöttmegapénzverésnagyreformja.10pénzverőkamarátállítottfelazországban,melyeketkamaraispánokfelügyeltekésbevezetteazérmékenaverdejegyeket.Azezüstalapúdénárrendszertmegtartotta,demegkezdtefirenzeimintáraaranyforintokverésétis.1329-bencsehmintáragarasokatisveretett.Érméinuralkodóakacímerábrázolások(Árpád-sávok,liliom).
NagyLajos(1342-1382)aranyainfelbukkantSzentLászlóalakja,ésezzel