Régészeti feladatellátás:A földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű, közfeladatként állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény által végzett örökségvédelmi tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása Járulékos része a régészeti bontómunka (2001. évi LXIV. tv. 7. §).

A következő részletezett szolgáltatások esetén mindig szerződést kell kötni a Múzeummal a feladatellátásra. A Megrendelés akár írásos, akár szóbeli formája nem elegendő.

 

Régészeti megfigyelés

Régészeti megfigyelés:a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása (2001. évi LXIV. tv. 7. §).

 

A Hatóság a jogszabályok alapján az alábbi esetekben írja elő:

aa) a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el(2001. évi LXIV. tv. 22. § (3)).

A Múzeum vállalja, hogy a régészeti megfigyelést, szakfelügyeletet a mélyüléssel járó földmunkák időtartamára biztosítja, és az ott esetlegesen jelentkező régészeti objektumokat, azok kibontása nélkül, dokumentálja.

 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról alapján:

Régészeti megfigyelés, szakfelügyelet
(megfigyelés, dokumentálás egy régész részvételével)

nettó 8000 Ft/óra/fő, de legalább 36.000 Ft/nap/fő

Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti jelenségek kerülnek elő, a Szerződő Felek külön megállapodás keretében gondoskodnak azok feltárásáról.

 

Próbafeltárás

Próbafeltárás:a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás (2001. évi LXIV. tv. 7. §).

A Hatóság a jogszabályok alapján az alábbi esetekben írja elő:

ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást,

bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg,

bc) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3)).

A próbafeltárás során általában kutatóárkok, ún. szondák kerülnek kialakításra, melyekből megállapítható a beruházás területének régészeti érintettsége. Amennyiben a próbafeltárás pozitív eredményt hoz, azaz a terület régészetileg fedett, teljes felületű feltárás elvégzése válhat szükségessé.

 

Teljes felületű feltárás

Teljes felületű feltárás: nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása (2001. évi LXIV. tv. 7. §).

A Hatóság a jogszabályok alapján az alábbi esetekben írja elő:

ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása,

cb)a beruházás történeti városmag területén valósul meg,

d)teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3)).

A teljes felületű feltárás során a beruházás területének régészetileg fedett, érintett része kerül feltárásra.

 

Próbafeltárás, teljes felületű feltárás költségei:

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról alapján:

Egy vagy több korszak történeti összefüggésben megmaradt emlékanyagának feltárása (1 vagy 2 rétegű) 3150 Ft + áfa/m²
Többrétegű lelőhely (3 rétegtől)  3150 Ft x (rétegszám-1) + áfa/m²
Történeti városmag, kis intenzitású (kis mélység, csekély fedettség, kevés objektum)  15750 Ft + áfa/m²
Történeti városmag kis intenzitású (nagy mélység, csekély fedettség, kevés objektum)  31500 Ft + áfa/m²
Történeti városmag, közepes intenzitású (közepes mélység, közepes fedettség, területileg összefüggő objektumok)  47250 Ft + áfa/m²
Történeti városmag (nagy mélység, intenzív fedettség, egymást átfedő objektumok)  63000 Ft + áfa/m²
Történeti városmagban 5 m² alatti alapterületű feltárás (5 métert meghaladó mélység, intenzív fedettség, egymást átfedő objektumok)  100000 Ft + áfa/m²
Megfigyelés keretében végzett bontómunka  3150 Ft + áfa/m²

A m² alapú díjazás esetén a lehatárolás geodéziai kijelölése és a befoglalt terület kiszámítása: minden esetben a régészeti objektum külső kontúrvonalától számított 10 méteres távolságban húzott határoló vonallal lehatárolt terület, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által kijelölt poligon területe kerül elszámolásra.

 

A szolgáltatás a következőket tartalmazza:

• ásatási bontómunka, régészi és régésztechnikusi szakmunka

• terepi geodézia, terepi dokumentáció készítése, dokumentáció térinformatikai feldolgozása

• dokumentáció archiválása

• elsődleges leletfeldolgozás (mosás, restaurálás, statikai kiegészítés, elsődleges leletazonosítóval való ellátás)

• elsődleges tudományos feldolgozás (előzetes jelentés)

• múzeumi raktározás költségei

A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. Ha a beruházó nem tudja biztosítani a földmunkát, akkor a feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó költségén (2001. évi LXIV. tv. 23. § (2)).

A szolgáltatási díj NEM tartalmazza a gépi földmunkavégzést, a tűzszerészeti munkákat, valamint az esetlegesen szükséges bozótirtás, fakitermelés költségei sem.