Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP – 3.2.11/10/1 című pályázati felhíváshoz

“Maszatoló – Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban óvodások és iskolások számára” című projekt

Támogatás összege: 16 004 946Ft
Futamidő: 2010. augusztus 15. – 2011. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A formális oktatáshoz kapcsolódó múzeumi óráknak már hagyománya van intézetünkben.A TÁMOP – 3.2.8/08/B pályázaton nyertes „Hétszínvirág – megújuló múzeumpedagógia a Városi Művészeti Múzeumban” című projekt keretében nyolc programcsoportot indítottunk el 2009. szeptemberétől. (múzeumi óra, múzeumi műhelyfoglalkozás, múzeumi heti szakkör, grafikai szabadegyetem, speciális múzeumi foglalkozások, tematikus foglalkozások, családi napok, szünidei múzeumi foglalkozások). Nagy hangsúlyt fektettünk a múzeumi órák, iskolai csoportok által látogatott műhelyfoglalkozások szakszerű szakmai tematikájának, óravázlatainak kidolgozására.

A jelen pályázat során olyan programokat bonyolítunk le, melyek hiánypótló jelleggel egészítik ki a  TÁMOP – 3.2.8/08/B pályázatban megvalósuló programokat. Az egyik új elem az óvodások számára kidolgozott Múzeumi rendhagyó foglalkozások óvodásoknak című program. Ennek a korosztálynak a korábbi projektben semmiféle formális tanulási alkalmat nem kínáltunk. A mostani lehetőséggel 3 óvoda élt, összesen 30 alkalommal fogunk a számukra játékos – ismeretközlő művészeti foglalkozást tartani.

A  TÁMOP – 3.2.8/08/B pályázatból megvalósuló heti kerámia és heti filmkultúra szakkört egészítjük ki az új konstrukcióban egy havi képzőművészeti szakkörrel, melynek során a tanulók a múzeumi gyűjtemények és saját alkotó tevékenységük során minden képzőművészeti ággal megismerkedhetnek. Négy partneriskola diákjainak összesen 30 alkalommal tartunk havi szakkört.

Hiánypótló jellegű, teljesen új kezdeményezés intézményünkben a kisiskolások délutáni napközije keretében tartott kreatív ismeretközlő foglalkozás. Négy partneriskola tanulói számára 25 ilyen foglalkozást fogunk tartani.

Szintén új programjaink a Művészettörténeti, művelődéstörténeti vetélkedő és a Múzeumi témanapok. Mindkét foglalkozástípusnál a szabadidő hasznos, élményteli múzeumi eltöltése a cél. Ezekre a programokra négy partneriskola jelentkezett, 6 illetve 15 ilyen foglalkozást tervezünk.

A fejlesztés célja, várt eredménye

A projekt közvetlen céljai: – erősíteni a partneriskolákkal és -óvodákkal az együttműködést
- lehetőséget teremteni a távolabbi kis települések diákjainak is a múzeumi foglalkozások látogatására
-lehetőséget teremteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
- megnyerni az óvodás korú gyermekeket és nevelőiket a múzeumi foglalkozások számára
- a résztvevő gyerekek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztéssel a tehetség kibontakoztatása, a személyiség komplex fejlesztése

A projekt közvetett céljai: – erősíteni a győri és Győr környéki iskolákkal és óvodákkal az együttműködést
- a múzeumi gyűjtemény megismertetésével a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a műveltség, a tudás megszerzésére való törekvés kialakítása
- a múzeum, mint intézmény elfogadtatása, megszerettetése a gyerekekkel, a “látogatóvá nevelés”.
- a foglalkozások során a szociális hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása.

A projekt rövid távú eredményei:
- A futamidő alatt a tíz partnerintézménybe járó gyerekek  111 foglalkozáson vesznek részt.
- Új demonstrációs eszközök, játékok, kiadványok készülnek a gyerekek számára.
- Nő az intézmény ismertsége a városban és a kistérségben.
- Új foglalkozásformák szakmai tematikái kerülnek kidolgozásra.
- Növekedik a sajtómegjelenések száma, ez népszerűséget teremt, ezáltal növekedik a látogatószám a felnőtt korosztály köréből is

A projekt hosszú távú eredményei:
- Az új foglalkozástípusok új iskolákat, óvodákat szólítanak meg, nő a múzeum kihasználtsága.
- Az új segédanyagok növelik a foglalkozások résztvevőinek elégedettségét, ezáltal újabb programok igénylésére ösztönöznek
- Erősödik a múzeum és az itt működő múzeumpedagógiai szolgáltatások pozitív megítélése
- A projekt eredményeinek értékelése múzeumpedagógiai kutatómunkát, tudományos igényű  feldolgozást tesz lehetővé

A Városi Művészeti Múzeum a pályázat keretében 10 nevelési – oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A fejlesztésbe bevont partnerintézmények mindegyike a pedagógiai programjához szervesen illeszkedő, az iskolai, óvodai nevelést kiegészítő programokat talált kínálatunkból. Múzeumunk – jellegénél fogva – nemcsak a tantervhez illeszkedő ismeretközlést (művészettörténet, vizuális és környezetkultúra) , hanem a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására is lehetőséget teremt.
Kiemelt célunk a kulturális nevelés, a kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó képességek, az egészséges személyiség fejlesztése, melyhez a múzeumi környezet, a gyűjtemény jellege megfelelő hátteret biztosít. Az itt őrzött műtárgyak, a felkészült múzeumi szakemberek speciális tudása egyedülálló kulturális, művészeti nevelésre ad lehetőséget.

Négy, Győrtől távolabbi iskola is helyet kapott a projektben. Az ezekben a vidéki iskolákban tanuló gyerekek a magas útiköltség miatt eddig egyáltalán nem vagy csak elvétve jártak a múzeumunkban. A projektben megteremtettük a vidéki és városi, külvárosi és belvárosi iskolák, óvodák tanulóinak esélyegyenlőségét.

Két partneriskola esetében is a hátrányos helyzetű gyerekek aránya magasabb, mint 30%. A 20 db foglalkozást igénylő Gyárvárosi Általános Iskola és Óvodában a hátrányos helyzetű tanulók aránya 40,4% – 183 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 54 fő, ami 12,3%-a az iskolai létszámnak. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelentős része roma származású. A projekt keretében lehetőségünk van segíteni a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását is.

A projekt során a múzeum eddigi múzeumpedagógiai gyakorlata a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint megtervezett új programtípusokkal gazdagodik.
A foglalkozások minden esetben az élményszerű ismeretszerzés lehetőségét megteremtve, a gyermekek érzelmeinek kifejezésére alkalmas módon, a múzeumi műalkotások motívációs hatását felhasználva valósulnak meg.

Közreműködő szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János utca 5.

Irányító hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1066 Budapest, Mozsár u. 16.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu, www.nfu.hu
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.