TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0133

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
“Művészeti nevelés a győri Váczy Péter Gyűjteményben” című projekt

A fejlesztés helyszíne Győr belvárosának nevezetes épülete, a Magyar Ispita, amely otthont ad a Váczy Péter történészprofesszor műgyűjteményéből rendezett állandó kiállításnak és két időszaki tárlatnak is.
A múzeum a történelmi belváros műemléki negyedében, a város szívében található. Győr gazdag kulturális életének is ez a környék a központja. Itt zajlanak a köztereken és kulturális intézményekben a nemzetközi és győri fesztiválok, a város legnagyobb kulturális eseményei.
A gyönyörű helyszín és értékes kiállítások ellenére az intézményegység látogatóinak száma csak 10%-át adja a Városi Művészeti Múzeum teljes látogatószámának, és a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is csak 10%-a zajlik ebben az épületben. Ennek oka elsősorban a korszerű, külön oktatótér hiánya. A probléma megoldására benyújtottunk a TIOP 1.2.2.-11-1 „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási és képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázati felhívásra egy projekt-tervet, melynek keretében az épület műemléki pincéjében 21. századi múzeumpedagógiai oktatóteret hoznánk létre. Ennek a pályázatnak az elbírálása folyamatban van.
Jelen projekt keretében a tervezett új tereket szeretnénk új programokkal betölteni.

A támogatás összege: nettó 28 069 620 Ft

A fejlesztés célja, várt eredménye

A projekt közvetlen céljai:

 • erősíteni a partneriskolákkal és -óvodákkal az együttműködést
 • lehetőséget teremteni a távolabbi kis települések diákjainak is a múzeumi foglalkozások látogatására
 • lehetőséget teremteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
 • megnyerni az óvodás korú gyermekeket és nevelőiket a múzeumi foglalkozások számára
 • a résztvevő gyerekek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztéssel a tehetség kibontakoztatása, a személyiség komplex fejlesztése

A projekt közvetett céljai:

 • erősíteni a győri és Győr környéki iskolákkal és óvodákkal az együttműködést
 • a múzeumi gyűjtemény megismertetésével a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a műveltség, a tudás megszerzésére való törekvés kialakítása
 • a múzeum, mint intézmény elfogadtatása, megszerettetése a gyerekekkel, a “látogatóvá nevelés”.
 • a foglalkozások során a szociális hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása.

A projekt rövid távú eredményei:

 • A futamidő alatt a 12 partnerintézménybe járó gyerekek  376 foglalkozáson vesznek részt.
 • Új demonstrációs eszközök, játékok, kiadványok készülnek a gyerekek számára.
 • Nő az intézmény ismertsége a városban és a kistérségben.
 • Új foglalkozásformák szakmai tematikái kerülnek kidolgozásra.

A projekt hosszú távú eredményei:

 • Az új foglalkozástípusok új iskolákat, óvodákat szólítanak meg, nő a múzeum kihasználtsága.
 • Az új segédanyagok növelik a foglalkozások résztvevőinek elégedettségét, ezáltal újabb programok igénylésére ösztönöznek
 • Erősödik a múzeum és az itt működő múzeumpedagógiai szolgáltatások pozitív megítélése
 • A projekt eredményeinek értékelése múzeumpedagógiai kutatómunkát, tudományos igényű  feldolgozást tesz lehetővé

A Városi Művészeti Múzeum a pályázat keretében 12 nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A fejlesztésbe bevont partnerintézmények mindegyike a pedagógiai programjához szervesen illeszkedő, az iskolai, óvodai nevelést kiegészítő programokat talált kínálatunkból. Múzeumunk – jellegénél fogva – nemcsak a tantervhez illeszkedő ismeretközlést (művészettörténet, vizuális és környezetkultúra), hanem a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására is lehetőséget teremt.
Kiemelt célunk a kulturális nevelés, a kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó képességek, az egészséges személyiség fejlesztése, melyhez a múzeumi környezet, a gyűjtemény jellege megfelelő hátteret biztosít. Az itt őrzött műtárgyak, a felkészült múzeumi szakemberek speciális tudása egyedülálló kulturális, művészeti nevelésre ad lehetőséget.
Három, Győrtől távolabbi iskola is helyet kapott a projektben. Az ezekben a vidéki iskolákban tanuló gyerekek a magas útiköltség miatt eddig egyáltalán nem vagy csak elvétve jártak a múzeumunkban. A projektben megteremtettük a vidéki és városi, külvárosi és belvárosi iskolák, óvodák tanulóinak esélyegyenlőségét.

Két partneriskola esetében is a hátrányos helyzetű gyerekek aránya magasabb, mint 30%. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelentős része roma származású. A projekt keretében lehetőségünk van segíteni a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását is.

A projekt során a múzeum eddigi múzeumpedagógiai gyakorlata a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint megtervezett új programtípusokkal gazdagodik.
A foglalkozások minden esetben az élményszerű ismeretszerzés lehetőségét megteremtve, a gyermekek érzelmeinek kifejezésére alkalmas módon, a múzeumi műalkotások motivációs hatását felhasználva valósulnak meg.

A projektben résztvevő oktatási intézmények:

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda
Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Kerényi György Művészeti Iskolája
Kodály Zoltán Általános Iskola
Szentiváni Óvoda
Mosonszolnoki Általános Iskola
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda
Gyárvárosi Általános Iskola Balassi Bálint Tagiskolája
Váci Mihály Általános Iskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fekete István Általános Iskola és Óvoda